EUH 031

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.