EUH 032

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.